”At turde være sig selv og tage ansvar for eget liv”

Udslusningstilbud med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Vi ønsker med vores udslusningstilbud at skabe en blød overgang til samfundet efter endt primær behandling. I et udslusningsforløb sætter vi fokus på netværk, ansvar for eget liv, indsigt i samfundskultur, økonomi, beskæftigelse og selvrealisering.

Vores udslusningstilbud består af to enheder:

Kæruphus i Kærup: 5 pladser

Udslusning på landet i trygge rammer

Læs mere

Holbergs Allé i Esbjerg: 3 pladser

Udslusning i Esbjerg i et lille bofællesskab

Læs mere

Udslusningshusene fungerer som en slags bofællesskaber, hvor eleverne selv har ansvar for deres liv og hverdag samt medansvar for at få huset til at fungere sammen med de øvrige elever. Eleven skal med andre ord bruge alt det, han/hun har lært i den primære behandling til at få en hverdag op at stå.

Ved udslusning flytter eleven ind i en selvstændig bolig, Kæruphus, i nærheden af Springbrættet. Udslusningsforløbet kan variere alt efter, hvilken aftale der er indgået. Som en del af udslusningen vil der også blive tilrettelagt et praktik-/ uddannelsesforløb. For elever, der ønsker at bosætte sig i Esbjerg, tilbyder vi også et særligt udslusnings- forløb i bofællesskabet Holbergs Allé i Esbjerg.

Målgruppe

Målgruppen for udslusning er eksmisbrugere, der har gennemført et døgnbehandlingsforløb på Springbrættet eller andet behandlingscenter og har opnået stoffrihed. Holbergs Allé er særligt for elever, der har været på Kæruphus og har truffet et valg om at bosætte sig i Esbjerg.

Målsætning

Målet for udslusningsforløbet er, at eleven ved udskrivelse er i besiddelse af de kompetencer, der skal til for at kunne tage ansvar for eget liv og tackle livets udfordringer uden brug af stemningsregulerende midler.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau i udarbejdelsen af en realistisk handlingsplan med konkrete målsætninger for elevens udslusningsforløb. I løbet af udslusningsforløbet bliver det også afdækket, om der er behov for ekstra støtteforanstaltninger (såsom efterværn) efter endt behandling og udskrivelse til egen bolig.

Behandlingsforløb

Et typisk udslusningsforløb starter i Kæruphus i et forholdsvist trygt miljø på landet – tæt på Springbrættet, som er DSI Spring- brættets primære behandlingscenter. Her bliver den primære behandling faset gradvist ud samtidig med, at der sættes fokus på elevens fremtidige boligforhold, sociale netværk og valg af beskæftigelse.

Mange elever fra Kæruphus vælger typisk at bosætte sig i Esbjerg efter endt behandling. Vi tilbyder derfor, at elever kan afslutte deres udslusningsforløb på Holbergs Allé i Esbjerg. Her får eleverne mulighed for at stifte bedre bekendtskab med Esbjerg og byens uddannelsessteder, fritidstilbud, netværksgrupper m.v. med det formål, at eleverne integreres bedst muligt i nærmiljøet, inden de skal ud i egen bolig og klare sig på egen hånd.

Har eleven taget en beslutning om at flytte til Esbjerg efter endt udslusning, bliver det vurderet, om eleven kan profitere ved et afsluttende udslusningsforløb på Holbergs Allé.

Metode

Behandlingsmetoden under udslusningsforløbet bygger på DSI Springbrættets generelle behandlingsideologi. Det betyder, at vi i det daglige lægger stor vægt på plads til forskellighed – at turde være sig selv, helt som man er.

Der arbejdes også ud fra et eksistentielt værdigrundlag og Maslows behovspyramide, som elever har kendskab til, hvis de har været i primær behandling på Springbrættet. I udslusningsforløbet vil der være særligt fokus på den øverste del af behovspyramiden: mestring, selvforvaltning, realisering af mål og hensigter i sit liv, samt hvordan man forholder sig til kulturelle værdier og muligheder.

Vi fokuserer på, at eleven tager personligt ansvar for sit behandlingsforløb og sin hverdag og påtager sig et medansvar for fællesskabet. Der arbejdes individuelt og på gruppeniveau med elevernes personlige målsætninger i form af samtaler, terapi, gruppemøder og undervisning. Eleverne vil også fortsat modtage individuel terapi hver anden uge.

Generelt bærer terapien og støtten præg af at være mere løsnings- og handlingsorienteret i udslusningsforløbet. Dvs. at der som udgangspunkt ikke længere arbejdes psykodynamisk, men i stedet mere fremadrettet og løsningsorienteret i forhold til konkrete, aktuelle problematikker fra dagligdagen og bearbejd- ning af de tanker og følelser, der er forbundet med at bevæge sig fra det trygge behandlingsmiljø til det omgivende samfund, som eleven på sigt gerne skal integrere sig i.

Terapi

Eleven vil modtage terapi hver 14. dag, der vil være kognitiv og rettet imod, at eleven er ved at afslutte sin behandling og snart skal stå på egne ben. Det er tanken, at det ”dybe personlige arbejde” afsluttes, og at der i stedet sættes fokus på selvaktualisering og selvrealisering.

Det er elevens ansvar at være forberedt til sine terapitimer og sørge for at tage relevante, aktuelle og vigtige emner op. For elever, der har været i behandling i andet regi, aftales det ved et visitationsmøde, hvilken form for terapi og indsats eleven har brug for.

Læs mere om vores terapiformer her